Skip Navigation LinksANA SAYFA : ARAŞTIRMALAR : Desteklenmiş Projeler

Desteklenmiş Projeler

 1. İki ay- 5 yaşlar arasındaki sağlıklı çocuklarda haemophilus influenza tip B taşıyıcılık sıklığının araştırılması
  Asist. Dr. Dildar Bahar Beker (1999)

 2. Çocukluk çağı insüline bağımlı (tip I) diyabetli olgularda plazma hemosistein düzeylerinin belirlenmesi ve folik asit ve/veya B12 vitamin uygulamalarının bu düzey üzerine etkilerinin araştırılması
  Asist. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu  (2000)
   
 3. Henoch-Schönlein Purpurası geçirmiş hastaların 1 yıldan uzun süreli izleminde böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
  Asist. Dr. Bülent Baştürk  (2000)

 4. İstanbul’un varoşunda yaşayan çocuklarda helicobacter piylori enfeksiyonunun Atopi prevalansı üzerine etkileri
  Prof. Dr. Işıl Barlan, Doç. Dr. Mustafa Bakır  (2001)

 5. Yatağan ilçesi ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerde astım prevalansı
  Prof. Dr. Ayşe Kaypmaz
  CTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  A.B.D. , Halk Sağlığı A.B.D  (2001)

 6. Kardiyomiyopatili çocuklarda plazma insülin like growth faktör-1 (IGF-1) düzeylerinin sol ventrikül yapısı ve sistolik fonksiyonların üzerindeki etkisi
  Uz. Dr. Kadir Babaoğlu  (2002)

 7. Astım bronşiale ve kistik fibrozisli hastalarda eozinofilik özofajit ve IL-5 sıklığı
  Asist. Dr. İlhan Hatip (2003)

 8. Juvenil idyopatik artritli çocuklarda anti-siklik sitrülinli peptid antikor pozitifliğinin araştırılması
  Doç. Dr. Özgür Kasapçopur (2004)

 9. Prematüre doğan bebeklerde Ghrelin düzeylerinin intraüterin büyüme ile ilişkisi
  Dr. Şahin Hamilçıkan (2004)

 10. Basil müspet pulmoner tüberkülozlu erişkin birey ile ev içi teması olan 1-15 yaş arası çocuklarda tüberkülin deri testi, quantiferon –TB gold testi ve elispot ESAT-6/CFP10 testlerinin karşılaştırılması
  Prof. Dr. Mustafa Bakır  (2004)

 11. Helikobacter pylori pozitif ve negatif olguların mide mukoza dokularında laktoferrin düzeyleri
  Yard. Doç. Dr. Yaşar Doğan (2004) (2.194.56 TL)

 12. Kronik hemodiyaliz alan çocuklarda kuru ağırlığın belirlenmesinde intradiyalitik eşzamanlı plazma değişim oranlarının değeri
  Uzm. Dr. Cengiz Candan

 13. İstanbul gençlerinin sağlık davranışları (Cerrahpaşa gençlik sağlığı araştırması)
  HBSC (Health Behaviors of School-Aged Children) 2005/2006 çalışması
  Prof. Dr. Oya Ercan, Doç. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu

 14. CTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D Neonatoloji Bilim Dalı Vermont-Oxford Network’e katılım payı (2004)


 15. Prediyaliz, diyaliz ve transplante böbrek hastası çocuklarda kardiyovasküler risk faktörleri (2004)
  Uzm. Dr. Mahmut Çivilibal

 16. Term Yenidoğan ve süt çocuklarında, idrar kalsiyum kreatinin oranının saptanması ve D vitamin alımı ile ilişkisinin araştırılması (2005) (2.922.48TL)
  Asist. Dr. Emine DÜLGER

 17. Uzun dönem periton diyalizi uygulanan çocuklarda periton transport parametreleri ve diyalizat CA 125 değerlerindeki değişiklikler (2005)
  Uzm. Dr. Cengiz Candan

 18. Pasif sigara içiminin yenidoğan döneminde ve erken süt çocukluğu dönemindeki alt solunum yolları hastalıkları ile ilişkisinin araştırılması (2005)
  Dr. Vedat Baş

 19. Floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemi ile çocukluk dönemi akut lenfoblastik lösemide (ALL) translokasyonların tanımlanması (2005)
  Prof. Dr. Beyhan Tüysüz

 20. Çok düşük doğum ağırlıklı pretermlerin gelişimsel durumları ve gelişimin yenidoğan dönemindeki risk faktörleriyle ilişkisinin araştırılması (2005)
  Dr. Canan Öz Geçer

 21. Henoch-Schönlein purpurası ile mikroplazmal enfeksiyonların ilişkisi (2006)
  Asist. Dr. Ahmet Akçay

 22. Çocukluk çağı medulloblastom olgularında tümör dokusunda cerB2, p-53, bcl-2 ve c-kit ekspresyonu ile tedavi yanıtı ve sağ kalım arasındaki ilişki (2006)
  Asist. Dr. Süheyla Ocak

 23. Sağlıklı Türk çocuklarında 24 saatlik kan basıncı monitorizasyonu (2006)
  Uzm. Dr. Nur Canpolat

 24. İn Vitro Fertilizasyon bebeklerinde gizli hipotiroidizm (2006)
  Uzm. Dr. Hasan Önal

 25. Türkiye’de 6-17 yaş grubu çocuklarda Çölyak hastalığı prevelansı (2006)
  Prof. Dr. Buket Dalgıç

 26. Son dönem böbrek yetersizliği olan çocuklarda insülin direnci ve buna bağlı kardiyovasküler komplikasyonlar (2007)
  Uzm. Dr. Nur Canpolat

 27. İntra uterin dönemde çocuklarda inhalen alerjen duyarlılığı gelişiyor mu? (2007)
  Doç. Dr. Yonca Nuhoğlu

 28. 32. gebelik haftası altında doğan prematürelerde göbek kordonu kanı epidermal faktör (EGF) düzeyi ile Hb, retikülosit, eritropoetin düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (2008)
  Uzm. DR. Abdullah Akbaş

 29. 32. gebelik haftası ve altında doğan prematürelerde göbek kordonu kanı vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF)  düzeyi ile Hb, eritropoetinretikülosit düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve VEGF’nin patent duktus arteriyosus (PDA) , anemi ve diğer postnatal morbiditeler ile ilişkisinin araştırılması (2008)
  Uzm. Dr. Hayrettin Yıldız

 30. Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma olgularında prognostik önemi olan CD3, CD15, CD20, CD30, EBV, LMP1, P53, bcl 2, Fox D3, granzim B, TIA 1, perforin gibi immün mediatörlerin sürviye katkılarının araştırılması. (2008- 2.000 YTL)
  Asist. Dr. H. Gülşah Oktay

 31. Çocukluk çağı Sistemik Lupus Eritamatosus hastalarında rekombinant Hepatit B aşılaması sonrası oluşan antikor yanıtını değerlendirmek ve kullanılan immunsupresif tedavilerin aşı sonrası yeterli immunizasyon oluşumu üzerindeki etkilerini araştırmak. (2008).
  Asist. Dr. Mehmet Baha Aytaç

 32. Prediyaliz dönemindeki kronik böbrek yetersizlikli çocuklarda kardiyovasküler risk faktörleri (2009)
  Prof. Dr. Salim Çalışkan, Uzm. Dr. Mahmut Çivilibal

 33. 34 haftalık prematüre bebeklerde BNP düzeyi ile PDA’nın hemodinamik anlamlılığının değerlendirilmesi (2009).
  Dr. Selcen Yaroğlu Kazancı

 34. Primer immün yetersizlik hastalarında çürük yapıcı mikroflora. (2009)
  Asist. Dr. Ayça Arslan

 35. Demir eksikliği ve enfeksiyon anemisinde ayırıcı tanıda hepsidin düzeyleri (2009)
  Dr. Nilgün Selçuk Duru

 36. 0-2 yaş arasında üriner sistem taşı hastalığı tanısı alan çocuklarda metabolik değerlendirme (2009)
  Dr. Onur Bağcı

 37. Kreş çocuklarında Streptococcus Pneumonia taşıyıcılığı, taşıyıcılık için risk faktörleri, pnömokoklara karşı penisilin direnci ve pnömokok aşı etkinliği (2009)
  Dr. Nuray Arda Devecioğlu

 38. Pediatrik diabetes mellitus tanılı hastalarda akciğer fonksiyonları ile D-vitamini seviyeleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (2010)
  Dr. Meltem Kıvılcım

 39. Çocukluk çağı kronik nörolojik hastalıkları ile kan, kurşun ve cıva düzeyleri arasındaki, ilişkinin incelenmesi (2011)
  Dr. Gürcan Dikme


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Prof. Dr. Özdemir İlter Yurtdışı Eğitim Bursu
Türk Pediatri Kurumu'ndan Yenidoğan Tarama Programı Hakkında Bilgilendirme
Türk Pediatri Kurumu'ndan Yenidoğan Tarama Programı Hakkında Bilgilendirme
Türk Pediatri Kurumu'ndan Aşılar Hakkında Bilgilendirme
TTB Bilirkişilik Temel Eğitim
 
Tel: 0212 632 86 33
Fax: 0212 632 86 33

Halaskargazi mah. Rumeli cad. Nur apt. No:35-37 Kat:3 Daire:6 ŞİŞLİ- İSTANBUL
LookUs & Online Makale